Algemene Opmerkingen

Presentatie

De in deze website opgenomen tekeningen geven een impressie weer. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Zo kunnen aan de kleurstelling, de weergegeven groenvoorzieningen (beplanting) en inrichting van de omgeving geen rechten worden ontleend. De terreininrichting, het terras met plantenbak, het meubilair en de apparatuur die in de tekeningen als interieursuggestie zijn aangegeven, worden niet geleverd.

Aannemingsovereenkomst

In de aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten van u als zogenaamde 'verkrijger' en van de ondernemer (CASTOR) vastgelegd. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend, waarmee de opdracht tot het bouwen van de (casco) recreatiewoning -onder een aantal voorwaarden- formeel wordt gegeven. In deze overeenkomst worden ook de betalingstermijnen geregeld en wordt de termijn vastgelegd waarbinnen het werk moet zijn uitgevoerd.

Overige uitgangspunten

De (casco) recreatiewoning wordt zonder behang opgeleverd.
Er wordt geen bestrating/beplanting geleverd en/of aangebracht.
Het aanbrengen van teelaarde rondom de recreatiewoning komt voor rekening van de koper van de recreatiewoning.

Aandachtspunten direct na de oplevering

In de meeste gevallen zal in de recreatiewoning een vochtig klimaat heersen. Dit komt voornamelijk door bouwvocht. Om dit vocht te laten verdwijnen is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te hoog in te stellen. Het direct na de oplevering aanbrengen van vloer- en wandtegels kunnen tot vervelende schades in deze afwerkingen leiden. Dit komt ondermeer doordat bouwvocht 'opgesloten' wordt en door het 'werken' van constructie-onderdelen als gevolg van droging en verharding. Geadviseerd wordt dan ook om de recreatiewoning de kans te geven het grootste deel van het overtollige vocht kwijt te raken voordat met dergelijke werkzaamheden begonnen wordt.

Krimp

De recreatiewoning is opgebouwd uit verschillende materialen met verschillende eigenschappen. Mede door droging kunnen er vooral bij aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Dit is niet te voorkomen en is als normaal te beschouwen.

Verzekering

Tijdens de bouw is het bouwplan door de aannemer verzekerd tot aan de dag van de oplevering. Vanaf deze dag moet de recreatiewoning door middel van een opstalverzekering door de koper verzekerd zijn.

Auteursrecht

Onverminderd de bepalingen van de Auteurswet heeft CASTOR het uitsluitend recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, schetsen, modellen enz. Het ter hand stellen van de ontwerpen, tekeningen enz. geven niet het recht deze zonder toestemming van CASTOR al of niet gewijzigd uit te voeren of te doen uitvoeren evenmin deze stukken te tonen aan derden, die ze te eigen behoeven of in het belang van anderen in strijd met de Auteurswet zouden willen aanwenden.