Investering

'Eigen haard is goud waard' luidt een bekend gezegde. Wat CASTOR betreft geldt dit zeker voor haar recreatiewoning. Door de casco-formule kan u een zeer scherpe prijs geboden worden. Afgezet tegen de prijs/kwaliteitverhouding wordt u een uniek aanbod gedaan.

Onder de button 'Zelfwerkzaamheden' in het hoofdmenu worden de werkzaamheden aangegeven die door u zelf uitgevoerd kunnen worden. Onder de button 'Toch de aannemer...' zijn deze werkzaamheden ondergebracht in een aantal modules waarvoor CASTOR, zoals eerder gezegd, opdracht gegeven kan worden deze óók uit te voeren.

Door de prijs van het casco-bouwplan en het compleet afgewerkte bouwplan (inclusief alle modules) te geven, kunt u zich een helder beeld vormen van de financiële bandbreedte waarmee u te maken heeft.

De prijs van uw eigen bouwplan, met de eventueel door u zelf gekozen modules, kunt u met de informatie onder de button 'Toch de aannemer....' makkelijk zelf berekenen. Opgemerkt wordt dat in de prijs voor de compleet afgewerkte recreatiewoning (dus inclusief alle modules) niet de kosten voor de vloer- en wandtegels, het sanitair in de toilet- en badruimte, het keukenblok en een eventueel te plaatsen septictank zijn meegenomen.

Casco-recreatiewoning (zonder modules): € 52.000,- (excl. btw)
Afgewerkte recreatiewoning (met alle modules): € 73.450,- (excl. btw)

Mocht u belangstelling hebben voor deze (casco) recreatiewoning maar geen bouwgrond ter beschikking hebben, dan kan CASTOR opdracht gegeven worden binnen haar werkgebied (de Veluwe en rondom de Veluwerandmeren) naar een geschikte bouwkavel te zoeken. De hierboven genoemde prijzen zijn vanzelfsprekend zonder bouwgrond. Meer informatie hierover vindt u onder de button 'Bouwgrond' in het hoofdmenu.

Kosten Omgevingsvergunning (activiteit 'bouwen')

Voor het bouwen van deze (casco) recreatiewoning is volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) -per 1 oktober 2010- in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning vereist. Of door de gemeente deze vergunning verleend kan worden is onder andere afhankelijk van het bestemmingsplan. Ook moet het bouwplan voldoen aan redelijke eisen van Welstand (positief advies van de welstandscommissie) en moet het bouwplan voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening en de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit.

Voordat de aannemingsovereenkomst wordt getekend wordt door CASTOR onderzoek gedaan of, wanneer dit nodig is, vergunningverlening tot de mogelijkheden behoort. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Ook in het geval dat geen omgevingsvergunning verleend kan worden en er dus geen aannemingsovereenkomst aangegaan wordt tot realisatie van de (casco) recreatiewoning, blijft dit uitgangspunt van kracht. CASTOR ondersteunt hiermee haar filosofie dat dit kwaliteitsprodukt voor een grote groep mensen bereikbaar moet zijn.

In de aanneemsom inbegrepen !

Met het betalen van de aanneemsom wordt u, naast uw (casco) recreatiewoning (en een eventueel bouwkavel), ook een aantal diensten en produkten geleverd die onlosmakelijk verbonden zijn met een goed bouwproces, te weten:

  • constructieberekeningen en constructietekeningen;
  • wanneer van toepassing, een sonderingsrapport (onderzoek bodemgesteldheid in het kader van de fundatie);
  • kosten planontwikkeling en kosten bouwtoezicht;
  • eenmalige aansluitkosten nutsbedrijven;
  • wanneer van toepassing, een schoongrondverklaring (bodem niet verontreinigd).