Zelfwerkzaamheden

Met deze pagina wordt een overzicht gegeven van werkzaamheden die door u zelf uitgevoerd kunnen worden. Samen met de casco opgeleverde recreatiewoning vormt de hierna aangegeven lijst van zelfwerkzaamheden een kwalitatief hoogstaand gebouw. Deze werkzaamheden worden onder de button 'Toch de aannemer...' in het hoofdmenu samengevoegd tot verschillende modules. Mocht u de bij deze modules behorende bouwactiviteiten direct tijdens de bouw door de aannemer uit willen laten voeren, dan kunt u op deze pagina de kosten hiervoor zien.

 1. Het vuilwaterriool (buiten de recreatiewoning) moet aangelegd worden en worden aangesloten op het bestaande rioolstelsel c.q. bestaande opvangvoorziening ter plaatse van de bouwlocatie. Wanneer op het (recreatie) terrein geen vuilwaterriool aanwezig is waarop aangesloten kan worden, moet een septictank geplaatst worden. Eventuele aansluitkosten/kosten van ingebruikstelling komen voor rekening van de koper van de recreatiewoning. Het bouwplan wordt opgeleverd met het vuilwaterriool tot buiten de funderingsmuur.

 2. Voor het afvoeren van het hemelwater van het dak moeten twee PVC-standleidingen aangebracht worden zoals op de bouwtekening staat aangegeven. Het hemelwater moet in beginsel op grindkoffers geloosd worden. Mocht op de bouwlocatie al hemelwaterriool aanwezig zijn, dan kan hierop aangesloten worden (mits door de gemeente toegestaan).

 3. Tegen het binnenspouwblad, tussen het regelwerk waarop de gevelbetimmering bevestigd wordt, moeten rechthoekige, vlakke, isolatieplaten aangebracht worden. Hiervoor te gebruiken isolatieplaat fabrikaat ROCKWOOL, type Bouwplaat 201 Vario, 120 mm. dik (1200 x 580 mm). Nadat de isolatieplaat is aangebracht moet deze afgedekt worden met een waterdichte damp-open folie.

 4. Op de bovendorpel van de buitenkozijnen moet een loodslabbe (of gelijkwaardige voorziening) aangebracht worden.

 5. Het gemetselde buitenspouwblad (5 laag boven maaiveld) moet afgedekt worden met een aluminium waterslagprofiel.

 6. Als gevelbekleding moet zogenaamd 'Zweeds rabat' (verduurzaamd) aangebracht worden.

 7. Als betimmering van de onderzijde van het dakoverstek moet multiplex type exterieur aangebracht worden.

 8. Op het stucwerk in de toilet-badruimte moet tegelwerk aangebracht worden. De wanden van de toilet- badruimte moeten betegeld worden tot aan het plafond.

 9. Op het stucwerk ter plaatse van het keukenblok moet boven het aanrechtblad, tegelwerk aangebracht worden.

 10. Op de vloer van de toilet-badruimte moeten vloertegels aangebracht worden.

 11. Ter plaatse van de deur van de toilet-badruimte moet een kunststeen dorpel aangebracht worden.

 12. In de recreatiewoning moet een plafond aangebracht worden. Het plafond uit te voeren in gipskartonplaten,           dik 9,5 mm. De gipsplaten moeten aangebracht worden tegen een tengelwerk. Langs de wanden moeten plinten aangebracht worden. Ter plaatse van de ventilatieunit in de keuken (achter het plafond) een deel van het plafond 'uitneembaar' maken zodat de unit bereikbaar is.

 13. De aansluitingen van de kozijnconstructies (toegepast in de gevels) op het kalkzandsteen binnenblad, moeten afgetimmerd worden met multiplex type interieur.

 14. Daar waar de binnenwanden (slaapkamers/doucheruimte) aansluiten op de dakconstructie (boven de plafondconstructie) moet ter vermindering van geluidsoverdracht, PUR-schuim aangebracht worden.

 15. Ter plaatse van de aansluiting van de binnendeurkozijnen op de binnenwanden moet een afdeklatje aangebracht worden.

 16. Ter plaatse van de onderdorpels van de raamkozijnen moet een vensterbank (binnen) aangebracht worden.

 17. In de recreatiewoning, uitgezonderd de toilet-badruimte, moeten vloerplinten aangebracht worden.

 18. Het houtwerk van de kozijnen, de deuren en de overstekken buiten, moet geschilderd worden uitgezonderd het 'gronden'. De houten verduurzaamde geveldelen moeten worden gebeitst.

 19. Het houtwerk, binnen, moet geschilderd worden uitgezonderd het 'gronden'.

 20. De binnenwanden en plafonds moeten worden afgewerkt met zogenaamd 'spackspuitwerk'.

 21. In de toilet-badruimte moet sanitair geïnstalleerd worden.

 22. In de keuken moet een keukenblok aangebracht worden.

Opmerking

Mocht blijken dat het maaiveld rondom de recreatiewoning aangevuld moet worden met teelaarde, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de koper van de recreatiewoning.

Belangrijk

Het is van het grootste belang dat de werkzaamheden die door de koper zelf uitgevoerd worden plaatsvinden overeenkomstig de technische beschrijving (bestek) van het bouwplan en de van de omgevingsvergunning (wanneer het bouwplan niet vergunningsvrij is) deel uitmakende bouwtekeningen en berekeningen. Mocht overgegaan worden tot het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst voor het bouwen van de (casco) recreatiewoning dan zal het bestek, de bouwtekeningen en berekeningen aan de koper worden verstrekt. Deze stukken maken onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst en zullen door beide partijen worden getekend.

Indien van toepassing maakt het bestek samen met de bouwtekeningen en berekeningen onderdeel uit van de omgevingsvergunning (activiteit 'bouwen'). Het bouwen in afwijking van deze vergunning is gezien de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) niet toegestaan en wordt strafbaar gesteld. Mocht blijken dat geen vergunning nodig is, dan blijft het wél noodzakelijk te bouwen volgens de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit. Daarom adviseert CASTOR u dringend wanneer u start met de zelfwerkzaamheden, deze uit te voeren volgens het bestek en de bouwtekeningen en berekeningen van CASTOR.

Wanneer tot het aangaan van de aannemingsovereenkomst wordt overgegaan, zal CASTOR als gemachtigde van de opdrachtgever, indien dit nodig is, een omgevingsvergunning, activiteit 'bouwen' bij de gemeente aanvragen. Hiervoor wordt door CASTOR geen kosten in rekening gebracht.